Studio Legale Internazionale

Lo Schiavo

“Ci è stato insegnato a rispettare le leggi, anche quelle non scritte la cui sanzione risiede soltanto nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di buon senso. La nostra città è aperta ed è per questo che non cacciamo mai uno straniero. Qui ad Atene noi facciamo così.” PERICLE

CONTATTACI

Lo studio si avvale di uno staff multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco, cinese, rumeno, albanese, russo, ucraino, bulgaro) ed opera, in Italia ed all’estero, in campo stragiudiziale e giudiziale con professionisti strutturati e collaboratori esterni
(avvocati, commercialisti, notai, psicologi, tecnici,…) nelle seguenti materie:
COMUNITARIO INTERNAZIONALE
Comunitario; internazionale privato; trasporti e turismo; commercio nazionale-intra comunitario-internazionale; navigazione; costituzione di società estere e off-shore; trust; concorrenza; proprietà intellettuali; matrimoniale; minorile; assicurazione; infortunistica; privacy;
COMMERCIALE FALLIMENTARE
e-commerce; franchising; leasing; transazioni; contratti; costituzione e compravendita di società; compravendite azionarie; joint ventures; venture capital; acquisizioni; disposizioni; acquisti; trust; concorrenza; arbitrato; ristrutturazioni societarie; risoluzioni di procedure concorsuali; tutela del consumatore;
MATRIMONIO FAMIGLIA
separazioni e divorzi presso i Tribunali Ordinari; annullamento del matrimonio concordatario presso il Tribunale Ecclesiastico; stato delle persone; minorile,
CIVILE
Contenzioso; esecuzioni mobiliari ed immobiliari; ingiunzioni; sfratti; procedimenti cautelari e possessori; successioni; comunioni; arbitrato; stragiudiziale;
TRIBUTARIO
contenzioso per tutti i gradi; consulenza
IMMIGRAZIONE
Civile; penale; amministrativo.

The law firm can count on a multilingual staff (Italian, English, French, German, Chinese, Romanian, Albanian, Russian, Ukrainian, Bulgarian) and offers its legai services in ltaiy and abroad with the help of professionals and external collaborators (lawyers, accountants, public notaries, psychologists, technicians …) in the following fields:
EU AND INTERNATIONAL LAW
European and private international law; transports and tourism; national, European and international commerce; navigation law; companies; trust; competition law; family law; insurance, intellectual property; privacy
COMMERCIAL AND BANKRUPTCY LAW
e-commerce; franchising; leasing; transactions: contracts; companies; stock exchange; joint ventures; venture capital; acquisitions; trust; competition law; arbitrate; bankruptcy proceedings; consumer protection
FAMILY LAW
Separation and divorce; annulment of catholic marriages; juridical status; juvenile law
CIVIL
Trial legal assistance; foreclosures; injunctions; preventive procedures; successions; arbitrate; extra judiciary
TAX LAW
Trial assistance and legai advice
IMMIGRATION LAW
Civil; criminal and administrative proceedings

Le cabinet a un personnel polyglotte (italien, anglais, français, allemand, chinois, roumain, albanais, russe, ukrainien, bulgare) et travaille, en Italie et à l’étranger, avec des professionnels structurés et des collaborateurs externes (avocats, comptables, notaires, psychologues, techniciens) des les domaines suivants:
COMMUNAUTAIRE INTERNATIONAL
Communautaire; international – privé; transports et tourisme; commerce national – intracommunautaire – intemational; navigation; constitution de sociétés étrangères et off-shore; trust; concurrence; propriété intellectuelle; droit de la famille et des mineurs; assurances; privacy;
COMMERCIAL
FAILLITE
e-commerce; franchising; leasing; transactions; contrats; constitution et vente de sociétés; vente d’actions; joint ventures; venture capital; acquisitions; dispositions; trust, concurrence; restructurations sociétaires; résolution des procédures de faillite; protection du consommateur
DROIT DE LA FAMILLE ET DES MINEURS
Séparations et divorces; annulation du mariage ecclésiastique; état des personnes; droit des mineurs;
CIVIL
Contentieux, exécutions mobilières et immobilières; évacuations; injonctions; procédures préventives set possessoires; successions; arbitràt; extrajudiciaire
TRIBUTAIRE
Contentieux dans tous les grades; consultation.
DROIT DE L’IMMIGRATION
Civil; pénal; administratif
Cabinetul are la dispoziţie un staff poliglot (italiană, engleză, franceză, germană, chinea, română, rusă, ucraină, bulgară) și oferă propriile servicii , în Italia și în străinătate, în sfera judiciar și extrajudiciare, colaborând cu profesioniști și consultanți externi (avocați, contabili, notari, psihologi, experți tehnici…) în următoarele domenii:

COMUNITAR
INTERNAŢIONAL

Comunitar; internațional privat; transport si turism; comert national – intracomunitar – international; navigație; înființarea de companii străine și off-shore; trust; concurență; Proprietate intelectuală; dreptul familiei și al minorilor; asigurari; privacy;

COMERCIAL FALIMENTAR
e-commerce; franchising; leasing; tranzacții; contracte; înființare și cumpărare de societari; vânzare-cumpărare de acțiuni; joint ventures; venture capital; venture capital; achizitii; dispuneri; trust; concurență; arbitrat; restructurări de societari; proceduri falimentare; protectia consumatorului

DREPT FAMILIEI
Separari si divorturi; anularea căsătoriei concordatare; statutul persoanei; dreptul minorilor

CIVIL
Contencios; executări mobiliare şi imobiliare; injunctii; proceduri de preventie; evacuări; proceduri posesorii; succesiuni; comuniuni; arbitrat; extrajudiciar

TRIBUTAR
Contencios în toate gradele; consultanta

DREPTUL IMIGRAȚIEI
Civil; penal; administrativ.

Studioja ligjore mbeshtetet mbi nje staf shume gjuhesh ( italisht, anglisht, frengjisht, gjermanisht, kineze, rumeno, shqip, rusisht, gjuha ukraine, bullgare ) dhe kryen veprimtarine e saj ne Itali dhe jashte saj, ne fushat gjyqesore me ane te profesionisteve ne studio e bashkepunetoreve te jashtem ( avokate, eksperte tregetie,notere, psikologe, teknike,…) ne fushat e meposhtme:

E DREJTA EUROPIANE DHE NDERKOMBETAR
ligji europian; nderkombetar privat;  transportit dhe turizmit; tregtar kombetar-  europian-nderkombetar; formimin e shoqerive te huaja dhe off-shore;  trust;konkurence;  prona intelektuale;  martesore;te te miturve;  siguracinet;  demtimi ne pune; privacy:

E DREJTA MARTESORE
ndarja dhe divorci  prane Gjykatave; anullimin e marteses prane Gjykates Kishtare;  gjendjen ligjore te personave;  e drejta e te miturve, arbitrimi; ektragjyqsor;

E DREJTA E TRIBUTEVE
e drejta private.

E DREJTA TREGTARE DHE FALIMENTARE
e- commerce; franchising; leasing; marrveshjet; kontratat; formimi dhe shitblerja e firmave tregtare; shitblerja e aksioneve; joint ventures; venture capital; blerjet; disponimet; trust; konkurenca; arbitrimi; ristrukturimi i shoqerive tregtare; tutelimi i konsumatorit;

E DREJTA CIVILE FAMILJA
mosmarrveshjet; ekzekutimet e pasurive te tundshme e te patundshme; debimet; procedurat parandaluese; trashgimia; bashkepronesia;

IMIGRAZIONI
Civil; penal; administrativ.

Юридическая фирма “Lo Schiavo” использует многоязычный персонал (Английский, итальянский, французский, немецкий, китайский, румынский, албанский, русский, болгарский) работающий в Италии и за рубежом в судебных и внесудебных органах со специализированным персоналом (юристы, бухгалтеры, адвокаты, психологи, инженеры, ..) в следующих облaстях:

Международное сообщество           международное  частное право;  транспорт и  туризм;  внутринациональная торговля  в международном сообществе; судоходство; создание иностранных корпорацый и офшорн;  доверие; конкуренция ; интеллектуальная собственность;  брак; несовершенолетние; страхование  от несчастных случаев; неприкосновенность   личности;…

брак и семья разделение и развод  в обычных судах, аннулирование брака в соответствии с  церковным судом ; статус личности; ребенок;…..

Юридическое право            судебные споры по всем классам; косультции; советы….

Коммерческое банкротство                        Е-коммерция;  франчайзинг; лизинг;  сделки;  контракты;  создание и продажа компаний; приобретение акций; создание совместных предприятей; приобретение;риск; размещение;  закупки; доверие; конкуренция; арбитраж; корпоративная реструктуризация; процедуры урегулирования; защита прав потребителей;….

гражданское                 споры по вопросам движимого и недвижимого имущества; выселение;судебные предуприждения    владельцев; наследство в порядке правопреемстве; арбитраж; разрешение споров  в  несудебных органах;……

иммиграции гражданской;    уголовной; административной….

Contattaci per una consulenza